<% strPathInfo = request("name") %>
<% category = "sports" subr = "baseball" %>

한화 VS 롯데
2011년 10월 4일 (화요일)
팀 명
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
득점
한화
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
롯데
2
1
1
2
3
11
0
0
X
20
양팀간 전적 [롯데 10승1무6패] 사직 구장 [관중 19719명] 경기시간 : 3시간 18분
한화
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
통산
타율
6 G
타율
강동우
二땅볼
......
二땅볼
......
一땅볼
......
......
......
......
3
0
0
0
0.285
0.417
김준호
6
......
......
......
......
......
......
......
야선
......
1
0
0
0
0.167
0.333
한상훈
좌안타
......
......
一땅볼
......
우안타
......
......
......
3
0
2
0
0.271
0.381
이여상
6
......
......
......
......
......
......
......
투땅볼
......
1
0
0
0
0.222
0.000
장성호
一땅볼
......
......
좌비
......
二유병
......
......
......
3
0
0
0
0.243
0.105
유二
오선진
6
......
......
......
......
......
......
......
투유병
......
1
0
0
0
0.206
0.182
지우
이양기
7
중비
......
......
삼진
......
좌비
......
......
좌2
4
1
1
0
0.284
0.313
가르시아
......
유땅볼
......
......
유땅볼
......
......
......
......
2
0
0
0
0.246
0.222
고동진
7
......
......
......
......
......
......
유땅볼
......
......
1
0
0
0
0.254
0.182
신주영
7
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.000
0.000
김경태
8
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.000
0.000
신경현
9
......
......
......
......
......
......
......
......
二비
1
0
0
0
0.270
0.222
오재필
......
一땅볼
......
......
우안타
......
二땅볼
......
삼진
4
1
1
0
0.225
0.333
二一
전현태
6
......
삼진
......
......
삼진
......
투땅볼
......
우안타
4
0
1
1
0.191
0.125
이희근
......
......
중비
......
......
......
......
......
......
1
0
0
0
0.236
0.182
타포
나성용
5
......
......
......
......
4구
......
......
우중안
중비
2
0
1
0
0.257
0.333
三二유
백승룡
6
......
......
삼진
......
一안타
......
......
우안타
......
3
0
2
0
0.174
0.444
2루타 : 1  3루타 : 0  홈런 : 0  도루 : 1  잔루 : 6
34
2
8
1
0.255
0.264
 
롯데
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
통산
타율
6 G
타율
김주찬
유땅볼
포땅볼
......
좌홈런
좌홈런
중희비
......
......
......
5
2
2
4
0.308
0.348
황성용
우안타
중비
......
투직선
우안타
......
......
......
......
4
2
2
0
0.228
0.294
타二三
손용석
6
......
......
......
......
......
4구
......
......
......
1
1
0
0
0.240
0.200
전준우
좌안타
......
좌2
우2
우2
중안타
삼진
......
......
6
4
5
3
0.299
0.333
이대호
삼진
......
一땅볼
중안타
유땅볼
4구
二땅볼
......
......
5
1
1
1
0.359
0.240
박종윤
8
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.275
0.000
홍성흔
좌2
......
三땅볼
4구
......
4구
......
......
......
3
2
2
5
0.307
0.364
이인구
7
......
......
......
......
......
......
一비
......
......
1
0
0
0
0.266
0.333
강민호
二비
......
유안타
투땅볼
......
좌안타
......
삼진
......
6
2
3
2
0.289
0.346
조성환
......
유땅볼
중안타
......
우비
우안타
......
......
......
5
1
3
0
0.243
0.235
주우
이승화
6
......
......
......
......
......
......
......
삼진
......
1
1
0
0
0.127
0.200
황재균
......
좌홈런
二땅볼
......
중안타
좌희비
......
......
......
4
3
3
3
0.288
0.348
김민하
8
......
......
......
......
......
......
......
삼진
......
1
0
0
0
0.000
0.000
양종민
9
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.229
0.000
문규현
......
4구
......
삼진
우비
유실책
......
......
......
4
1
1
1
0.242
0.316
2루타 : 5  3루타 : 0  홈런 : 3  도루 : 2  잔루 : 9
46
20
22
19
0.287
0.307
 일순 6 회 = 김주찬 : 三실책   손용석 : 一땅볼   홍성흔 : 우2   강민호 : 좌안타   조성환 : 좌안타   황재균 : 중안타  
                 문규현 : 중안타  
 
한화
경기
회수
타자
투구
타수
안타
4사
삼진
실점
자책
방어율
마일영
50
2
5
0
2⅔
14
46
13
5
1
1
4
4
5.56
장민제
3.6
35
1
7
0
2
13
43
12
6
1
1
3
3
6.08
정민혁
5.1
12
0
0
0
4
13
4
3
0
0
2
2
8.38
유창식
6.5
26
1
3
0
12
41
7
6
3
0
10
1
6.69
신주영
6.8
42
4
2
2
1⅓
7
25
7
2
0
1
1
0
6.43
김경태
8.6
1
0
0
0
1
3
15
3
0
0
3
0
0
0.00
 
롯데
경기
회수
타자
투구
타수
안타
4사
삼진
실점
자책
방어율
송승준
30
13
10
0
5
20
90
19
4
1
4
1
1
4.18
임경완
6.3
71
4
3
0
3
10
26
10
2
0
0
0
0
3.20
이용훈
9.4
4
0
1
0
1
5
20
5
2
0
1
1
1
11.25
 
홈런 = 황재균 12호(2회 1점 115m 마일영) 김주찬 5,6,8호(4회 1점 110m 장민제, 5회 2점 110m 정민혁)
심판 = 이민호 김병주 오훈규 박근영
실책 = 강민호(5회) 나성용(5회) 가르시아(5회) 오선진(6회) 이여상(6회)
도루 = 이대호 2호(4회) 황재균 12호(5회) 오재필 8호(5회)
도실 = 없음
주루사 = 없음
견제사 = 없음
폭투 = 마일영(2회 황성용) 송승준(5회 강동우) 유창식(6회 이대호)
포일 = 없음

많이 본 뉴스