<% strPathInfo = request("name") %>
<% category = "sports" subr = "baseball" %>

LG VS 두산
2011년 10월 1일 (토요일)
팀 명
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
득점
LG
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
두산
1
0
0
2
2
0
1
3
X
9
양팀간 전적 [두산 10승0무7패] 잠실 구장 [관중 20953명] 경기시간 : 2시간 53분
LG
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
통산
타율
6 G
타율
이대형
삼진
......
二직선
......
三땅볼
......
......
二땅볼
......
4
0
0
0
0.248
0.200
이택근
중비
......
중안타
......
......
4구
......
우안타
......
3
0
2
0
0.285
0.316
이병규
중안타
......
一땅볼
......
......
一一병
......
우비
......
4
0
1
0
0.333
0.250
양영동
8
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.127
0.000
박용택
二땅볼
......
중비
......
......
一안타
......
사구
......
3
0
1
0
0.301
0.450
이병규
......
4구
......
좌비
......
좌비
......
삼진
......
3
1
0
0
0.274
0.188
오지환
......
투희번
......
삼진
......
......
二땅볼
......
......
2
0
0
0
0.219
0.273
이학준
9
......
......
......
......
......
......
......
......
4구
0
0
0
0
0.105
0.333
백창수
......
一파비
......
좌비
......
......
4구
......
二비
3
0
0
0
0.233
0.059
김태군
......
중안타
......
......
二땅볼
......
우안타
......
유一병
4
0
2
1
0.282
0.417
정병곤
......
삼진
......
......
삼진
......
......
......
......
2
0
0
0
0.273
0.333
윤상균
7
......
......
......
......
......
......
二一병
......
......
1
0
0
0
0.224
0.000
윤진호
7
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.149
0.000
2루타 : 0  3루타 : 0  홈런 : 0  도루 : 0  잔루 : 7
29
1
6
1
0.267
0.236
 
두산
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
통산
타율
6 G
타율
이종욱
삼진
......
二안타
......
......
......
......
......
......
2
0
1
0
0.303
0.318
타우
임재철
4
......
......
......
유땅볼
......
유비
......
우희비
......
2
0
0
1
0.282
0.231
二一
오재원
8
우중3
......
二땅볼
......
三파비
포파비
......
二땅볼
......
5
1
1
0
0.276
0.421
김현수
중비
......
......
좌중2
좌중안
......
우홈런
4구
......
4
3
3
1
0.297
0.250
정진호
9
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.118
0.000
김동주
중안타
......
......
중안타
중비
......
二땅볼
......
......
4
1
2
0
0.286
0.333
이성열
8
......
......
......
......
......
......
......
삼진
......
1
0
0
0
0.254
0.375
양의지
삼진
......
......
4구
4구
......
중비
......
......
2
1
0
0
0.301
0.200
용덕한
9
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.146
0.000
최준석
......
二비
......
유비
4구
......
중비
......
......
3
0
0
0
0.268
0.188
고영민
8
......
......
......
......
......
......
......
......
......
0
0
0
0
0.213
0.083
이원석
......
三땅볼
......
4구
좌안타
......
......
4구
......
2
1
1
3
0.210
0.250
김재호
......
우비
......
유실책
三비
......
......
좌2
......
4
1
1
2
0.160
0.222
우중
정수빈
5
......
......
우비
삼진
......
삼진
......
우3
......
4
1
1
1
0.276
0.368
2루타 : 2  3루타 : 2  홈런 : 1  도루 : 0  잔루 : 7
33
9
10
8
0.269
0.251
 
LG
경기
회수
타자
투구
타수
안타
4사
삼진
실점
자책
방어율
임찬규
64
9
5
7
4⅔
25
92
21
7
4
3
5
5
4.14
김광삼
5.8
21
4
5
0
2⅓
8
29
8
1
0
1
1
1
4.85
최인영
8.7
2
0
0
0
1
7
26
4
2
2
1
3
3
11.57
 
두산
경기
회수
타자
투구
타수
안타
4사
삼진
실점
자책
방어율
니퍼트
28
14
6
0
7
27
102
23
5
3
4
1
1
2.65
이현승
8.1
48
3
5
4
2
8
29
6
1
2
1
0
0
5.02
 
홈런 = 김현수 13호(7회 1점 115m 김광삼)
심판 = 박기택 권영철 임채섭 나광남
실책 = 오지환(4회)
도루 = 없음
도실 = 이종욱(3회)
주루사 = 없음
견제사 = 없음
폭투 = 이현승(8회 박용택)
포일 = 김태군(1회)

많이 본 뉴스